Drentsche Aa, HET SPAREN WAARD

Het Drentsche Aa-gebied wordt door veel mensen hoog gewaardeerd. Oase van rust en ruimte onder de rook van Assen en Groningen. Een afwisselend landschap waarin natuurgebieden, landbouwgrond en dorpen een oorspronkelijk en harmonieus geheel vormen. Rijk aan natuur en aan cultuurhistorisch erfgoed, van hunebedden tot historische boerderijen. Niet voor niets zowel Nationaal Park als Nationaal Landschap.
De Drentsche Aa, een gebied om trots op te zijn en te koesteren. Het Gebiedsfonds Drentsche Aa biedt iedereen die zich met het gebied verbonden voelt, de kans om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling ervan. Door bijdragen aan het fonds kunnen bedrijven, instellingen en burgers hun betrokkenheid uiten en helpen het gebied mooi te houden.
Draag je het Drentsche Aa-gebied een warm hart toe? Doe een gift aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Elke gift, klein of groot zal gebruikt worden voor het behoud en herstel van de mooie Drentsche Aa-gebied. Dit kan door een vrijwillige bijdrage over te maken naar
IBAN: NL73 RABO 0129.0784.84 op naam van Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Oproep voor nieuwe projecten
Via deze nieuwsbrief worden inwoners, dorpsbelangen, boermarken, vrijwilligers(groepen) etc. uitgenodigd een projectaanvraag bij de stichting in te dienen. Op onze website www.gebiedsfondsdrentscheaa.nl vindt u onze doelstellingen en contactgegevens. Voor 2013 is een projectenbudget van € 40.000,- beschikbaar.

Jaarverslag 2012
In de openbare vergadering van het Overlegorgaan Drentsche Aa d.d. 31 mei 2013 hebben wij als bestuur van de stichting een toelichting gegeven op ons jaarverslag 2012. Het eerste complete jaarverslag, inclusief jaarrekening, activiteitenprogramma en begroting 2013. Als bestuur vinden wij het belangrijk om transparant te werken en verantwoording over onze activiteiten af te leggen. In onze statuten hebben wij opgenomen dat we dit jaarlijks doen aan het Overlegorgaan Drentsche Aa. U kunt het jaarverslag 2012 lezen op onze website.


Nieuwe donateurs

In de afgelopen periode hebben wij de toezegging gekregen dat de gemeente Haren ook donateur van de stichting is geworden. Daarnaast heeft het Waterbedrijf Groningen N.V. een structurele bijdrage toegezegd.

Projecten in 2013
Medio 2013 zijn de volgende ontwikkeling te melden:

1. FestiValderAa
Dit jaar is wederom een bijdrage toegekend aan het FestiValderAa van 5, 6 en 7 juli 2013 in Schipborg. Deze activiteit past binnen de doelstelling van de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa. Bovendien is met de organisatie de afspraak gemaakt dat van elk verkocht kaartje voor het festivalterrein, € 0,50 wordt afdragen aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa.  www.festivalderaa.nl

2. Adopteer een bankje
Is samenwerking met Staatsbosbeheer bestaat de mogelijkheid om een bankje in het Nationaal Landschap Drentsche Aa te plaatsen. Als een dorp het bankje wil onderhouden, dan neemt onze stichting de kosten voor zijn rekening. Waarschijnlijk nog deze zomer kan een eerste bankje worden geplaatst.

3. Pedaal Vocaal
Op 15 september 2013 zal de derde editie van Pedaal Vocaal worden gehouden. Een korenfietstocht door het Drentsche Aa-gebied. Pedaal Vocaal gaat over muziek. En over fietsen. Maar natuurlijk net zo goed over de schitterende omgeving waarin dit festival plaats heeft. Dit jaar gaat van elk verkocht entreekaartje één euro naar het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Omdat de organisatie het belangrijk vindt dat dit bijzondere gebied in stand wordt gehouden. www.pedaalvocaal.nl

Als bestuur zijn wij zeer ingenomen met bovenstaande vormen van samenwerken met initiatiefnemers in het Nationaal Landschap Drentsche Aa. Hiermee versterken we elkaars doelen en dragen we gezamenlijk bij aan het draagvlak voor het Drentsche Aa-gebied.

Henk van ’t Land,
Voorzitter Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa