Drentsche Aa, HET SPAREN WAARD
Het Drentsche Aa-gebied wordt door veel mensen hoog gewaardeerd. Oase van rust en ruimte onder de rook van Assen en Groningen. Een afwisselend landschap waarin natuurgebieden, landbouwgrond en dorpen een oorspronkelijk en harmonieus geheel vormen. Rijk aan natuur en aan cultuurhistorisch erfgoed, van hunebedden tot historische boerderijen. Niet voor niets zowel Nationaal Park als Nationaal Landschap

De Drentsche Aa, een gebied om trots op te zijn en te koesteren. Het Gebiedsfonds Drentsche Aa biedt iedereen die zich met het gebied verbonden voelt, de kans om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling ervan. Door bijdragen aan het fonds kunnen bedrijven, instellingen en burgers hun betrokkenheid uiten en helpen het gebied mooi te houden.

Draag je het Drentsche Aa-gebied een warm hart toe? Doe een gift aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Elke gift, klein of groot zal gebruikt worden voor het behoud en herstel van de mooie Drentsche Aa-gebied. Dit kan door een vrijwillige bijdrage over te maken naar

IBAN: NL73 RABO 0129.0784.84 op naam van Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Oproep voor nieuwe projecten
Via deze nieuwsbrief worden inwoners, dorpsbelangen, boermarken, vrijwilligers(groepen) etc. uitgenodigd een projectaanvraag bij de stichting in te dienen. Op onze website www.gebiedsfondsdrentscheaa.nl vindt u onze doelstellingen en contactgegevens. Voor 2014 is een projectenbudget van € 40.000,- beschikbaar.

De Baak van het Ballooërveld
Op 2 november 2013 is ‘De Baak van het Ballooërveld’ langs het Pieterpad onthuld. Het kunstwerk van stenen is een markeringsteken voor wandelaars die daarop het aantal nog te wandelen kilometers kunnen aflezen.

Bedenker van een markeringsteken is Pieterpad-wandelaar en Staatsbosbeheer-vrijwilliger Jilles Bodegom uit Assen. De uitvoerder van het idee is kunstenaar Arie Fonk uit Rolde. Hij gebruikte er zestig zwerfkeien voor, die samen goed zijn voor veertig ton. De grootste steen, met daarop de afstanden tot Pieterburen en de Sint Pietersberg in Maastricht, weegt zes en is aan de rand van het Ballooërveld bij Gasteren is opgegraven.

Op 2 november is de De Baak onthuld tijdens de jaarlijkse natuurwerkdag. De kosten zijn opgebracht door de gemeente Aa en Hunze, Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Drenthe. De Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa heeft een bedrag van € 2.000 toegezegd.

Streekfondsen motor voor gebiedsfinanciering
Ruim 60 vertegenwoordiger van streekfondsen, overheden, natuurorganisaties en bedrijfsleven kwamen op 28 november jl. in Hoevelaken bijeen voor een Kennismiddag Streekfondsen. De middag werd georganiseerd door Nationaal Groenfonds, Landschapsbeheer Nederland en De12Landschappen. De ontwikkeling van streekfondsen stond centraal (zie www.streekfonds.nl). Het Streekfonds is in vijf jaar tijd gegroeid tot een instrument om aandacht voor de omgeving en het groene erfgoed te creëren én om te komen tot een bundeling van instrumenten om de groene omgeving te behouden en versterken.

· Vijf jaar na het verschijnen van het advies van de Taskforce Financiering Landschap onder leiding van Rinnooij Kan is er in de regio veel gebeurd. Als antwoord op de vraag naar een alternatieve financieringsvorm voor natuur en landschap zijn de streekfondsen ontwikkeld. Er zijn nu ruim veertig streekfondsen in Nederland, die vrijwel allemaal een andere opzet en werkwijze hebben. De gemeenschappelijke noemer is maatwerk.

· De decentrale overheden hebben binnen de streekfondsen een belangrijke aanjaagrol. Zij hebben tot nu toe vaak gefungeerd als participant binnen een streekfonds. Deze publieke samenwerking zet het bedrijfsleven aan om ook te investeringen in hun eigen omgeving. Met het invoeren van het verplichte schatkistbankieren (Wet HOF) komt de inbreng van gemeenten en provincies onder druk te staan. Zij krijgen door invoering van de nieuwe wetgeving minder financiële speelruimte om te investeren in hun eigen streek.

· Jean-Paul van Schaaij, directeur Nationaal Groenfonds ziet een belangrijke rol weggelegd voor streekfondsen binnen integrale gebiedsontwikkeling. Provincies kijken in hun rol als verantwoordelijke voor natuur en landschap met interesse naar ontwikkelingen uit de streek. De financierbaarheid van ruimtelijke investeringen en de rol van alle betrokkenen daarbij was de basis van het verhaal van Peter van Oussoren van het bedrijf TenMan, die met een “vastgoedbril” naar natuur en landschap kijkt.

· Op de Veluwe is het Veluwefonds een voorbeeld van collectieve samenwerking van overheden en bedrijfsleven. Jan van Muyden, voorzitter van het Veluwefonds, gaf aan dat een goede merkstrategie de basis is voor resultaat. Als bewoners zich “Veluwenaar” voelen, is er betrokkenheid. Deze betrokkenheid leidt tot steun aan het gebied, en valideert vervolgens ook financiële ondersteuning.

· In “Communities of Practice” werden ervaringen en ideeën uitgewisseld over onderwerpen als “hoe betrek je de streek bij je fonds”, “hoe organiseer je de praktische kant” en “hoe kun je de Rabobank interesseren voor samenwerking”. Ook het Gebiedsfonds Drentsche Aa heeft zich hier gepresenteerd. Daarnaast waren er brainstorms over de mogelijkheden van crowdfunding, onder leiding van Peter van den Akker.

Ontvangen donaties in 2013
Het afgelopen jaar heeft onze stichting meer dan € 10.000,- ontvangen aan donaties en giften. Dit gebeurt zowel rechtstreeks, maar ook na afloop van excursies, lezingen en presentaties die door de vrijwillige Drentsche Aa-gidsen en de organisatie van het NP&NL Drentsche Aa zijn verzorgd. Ook zijn bijdragen ontvangen van de Gastheren&Gastvrouwen van het NP&NL Drentsche Aa, de Korenfietstocht Pedaal Vocaal (www.pedaalvocaal.nl) en het FestiValderAa (www.festivalderaa.nl).

Als bestuur zijn wij verheugd met de toenemende betrokkenheid van mensen uit het Drentsche Aa-gebied, die zich nu ook financieel vertaalt. Een ieder wordt hierbij hartelijk bedankt voor zijn of haar inzet!

Henk van ’t Land,
Voorzitter Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa