Drentsche Aa, HET SPAREN WAARD
De Drentsche Aa, een gebied om trots op te zijn en te koesteren. Het Gebiedsfonds Drentsche Aa biedt iedereen die zich met het gebied verbonden voelt, de kans om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling ervan. Door bijdragen aan het fonds kunnen bedrijven, instellingen en burgers hun betrokkenheid uiten en helpen het gebied mooi te houden. Het Drentsche Aa-gebied wordt door veel mensen hoog gewaardeerd. Oase van rust en ruimte onder de rook van Assen en Groningen. Een afwisselend landschap waarin natuurgebieden, landbouwgrond en dorpen een oorspronkelijk en harmonieus geheel vormen. Rijk aan natuur en aan cultuurhistorisch erfgoed, van hunebedden tot historische boerderijen. Niet voor niets zowel Nationaal Park als Nationaal Landschap.

Vrije Gift
Draag je het Drentsche Aa-gebied een warm hart toe? Doe een gift aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Elke gift, klein of groot zal gebruikt worden voor het behoud en herstel van de mooie Drentsche Aa-gebied. Dit kan door een vrijwillige bijdrage over te maken naar IBAN: NL73 RABO 0129.0784.84 op naam van Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Jaarverslag 2014 staat online
In de openbare vergadering van het Overlegorgaan Drentsche Aa d.d. 5 juni 2015 hebben wij als bestuur van de stichting een toelichting gegeven op ons jaarverslag 2014. Een compleet jaarverslag, inclusief jaarrekening, activiteitenprogramma en begroting 2015. Als bestuur vinden wij het belangrijk om transparant te werken en verantwoording over onze activiteiten af te leggen. In onze statuten hebben wij opgenomen dat we dit jaarlijks doen aan het Overlegorgaan Drentsche Aa. U kunt het jaarverslag 2014 – met daarin een overzicht van onze activiteiten en gehonoreerde projecten – hier lezen op onze website.

Projecten eerste helft 2015
In de afgelopen periode hebben de volgende projecten een bijdrage ontvangen:

  • Nieuwe zitbankjes i.s.m. dorpen Anloo, Gasteren en Loon en Staatsbosbeheer (€ 2.583,-) Op 26 mei jl. is één van de 7 bankjes, die door het Gebiedsfonds Drentsche Aa zijn betaald, overhandigd aan dorpsbelangen Anloo. In samenwerking met dorpsbelangen van Anloo, Gasteren en Loon zijn in 7 nieuwe zitbankjes geplaatst op terreinen van Staatsbosbeheer. Per dorp is een overeenkomst opgesteld. Hierin staat dat Staatsbosbeheer toestemming geeft en helpt bij de plaatsing, de betreffende dorpsbelangen voor het beheer en onderhoud zorgen en het Gebiedsfonds Drentsche Aa de bankjes betaalt. U herkent de bankjes aan de tekst “Dit bankje wordt u aangeboden door de lokale dorpsgemeenschap, Staatsbosbeheer en het Gebiedsfonds Drentsche Aa”. De zitbankjes staan symbool voor hoe we in het Drentsche Aa gebied met elkaar samenwerken: op basis van het BIO-plan Drentsche Aa 2.0 (2012-2020) stimuleren en ondersteunen van initiatieven uit de dorpen. Met Staatsbosbeheer, de gemeenten en de overige partners uit het Overlegorgaan Drentsche Aa werken we zo samen aan het versterken van de kwaliteiten van het (internationale) unieke Drentsche Aa-gebied. En kunnen ook de bewoners en bezoekers er van genieten.
  • Themanummer ’50 jaar Drentsche Aa’ van het Tijdschrift De Levende Natuur (€ 1.000,-) Uitvoering symfonie ‘Ode an de Ao’ door het Noord-Nederlands Jeugdorkest in de openlucht aan de voet van de Kymmelsberg in Schipborg op 2,3 en 4 juli 2015 (€ 1.500,-)
  • FestiValderAa – editie 2015 (€ 7.500,-). Met de organisatie is de afspraak gemaakt dat van elk verkocht kaartje voor het festivalterrein, € 0,50 wordt afdragen aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Bezoekers genieten van deze activiteiten met het mooie Drentsche Aa-gebied als decor en dragen zo ook een steentje bij aan het behoud van dit bijzondere gebied.
  • Natte Landschapselementen Gorecht (€ 3.200,-). Het project voorziet in toegepast beheer van natte landschapselementen in aardkundig en cultuurhistorisch perspectief. Doel is de biodiversiteit in stand te houden. De uitvoering gebeurt door het Landschapsbeheer Groningen i.s.m. met vrijwilligers.

Oproep voor nieuwe projecten
Via deze nieuwsbrief worden inwoners, dorpsbelangen, boermarken, vrijwilligers(groepen) etc. uitgenodigd een projectaanvraag bij de stichting in te dienen. Op onze website www.gebiedsfondsdrentscheaa.nl vindt u onze doelstellingen en contactgegevens. Voor 2015 is een projectenbudget van € 56.000,- beschikbaar.

Als bestuur zijn wij verheugd over de toenemende betrokkenheid van mensen uit het Drentsche Aa-gebied, die zich niet alleen financieel vertaalt maar ook in uitvoeringsprojecten. Een ieder wordt hierbij hartelijk bedankt voor zijn of haar inzet!

Henk van ’t Land,
Voorzitter Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa